Star Wars

Jenom star wars

.: Sithové

Sithové

                                                            něco o sitech


SITHOVÉ

Prastarý kult používající temnou stranu Síly dosáhl mistrovství zejména v alchymii a v umění iluzí. Kdysi i oni bývali mocnými Jedii, bratry v užití Síly, poté však Rozpor mezi Světlou a Temnou stranu Síly způsobil i střetnutí mezi nimi. Po svém vyhnání uprchli na vzdálený okraj Galaxie, kde nalezli lid Sithu, který je přijal jako bohy. Po následující století Sithská říše bohatla, rozšiřovala se a stávala se čím dál mocnější. To byl Zlatý věk Pánů ze Sithu, který skončil když se Mistr Naga Sadow pokusil připojit Republiku ke své Říši. Jeho invaze byla zastavena a jeho síly zničeny, ale cena, kterou za to obě strany zaplatily byla hrozivá. Sithská říše upadla do vše ničícího chaosu a byla zničena a celý kult byl rozprášen. Tento chaos trval dokud ji Exar Kun znovu neobjevil a nesjednotil. Ne všichni služebníci Temné strany jsou členy tohoto řádu, je však pravdou, že jeho členové patří k těm nejsilnějším.


"Konečně se ukážeme Jediům, konečně se pomstíme!"

Temný pán ze Sithu

Tradiční titul pána Sithského lidu. Jedi, který přijal temnou stranu Síly. Tento titul přecházel z generace na generaci, takže v jednom čase existoval pouze jediný skutečný Temný pán. Jejich mumifikované zbytky jsou pohřbeny na Korribanu.

Massassijský chrám

Massassi byli prastará rasa jen zpola zcivilizovaných válečníků zdegenerovaných z původních následovníků Nagy Sadowa. Pro potřeby ochrany Sithského chrámu, jako Sadowova odkazu na Yavinu 4, byli temnou magií přetvořeni na obávané válečníky, kteří používali Sílu k perfektnímu ovládání svých poněkud primitivních zbraní. Byli znovu objeveni Exar Kunem. Ano skutečně obývali Yavin 4 - je velkou ironií osudu, že hlavní základna Rebelské aliance, ze které byl veden útok proti symbolu Impéria temnotou pohlceného Císaře byla umístěna v jednom z nejdůležitějších míst náležících k Temné straně síly - v chrámu Massassiů - v Sithském chrámu.

Temná strana Síly

Po celá století následovníci učení Sithů, Karthů nebo Jediů, kteří opustili bezpečnou cestu Světlé strany a pustili se rychlejší cestou byli nazýváni služebníky Temné strany Síly. Bývali pronásledováni jako po moci toužící vrazi. Po celé věky určovaly rasy rozdíl mezi dobrem a zlem. Sithové však věří, že takové rozdělení nemá v případě Síly opodstatnění - neboť Síla prostě je. Ty, kteří se pouštěli Temnou stezkou viděli jako odvážné průzkumníky překračující hranice narýsované ustrašenými mistry Jedi. Světlá strana Síly podle jejich názoru stagnuje zatímco Temná strana znamená vývoj. Proto Temní Jediové, Sithové a Karthové ochraňují svobodnou vůli před těmi, kteří ji chtějí spoutat a přetvořit podle svých představ - což je skutečným a jediným zlem v Galaxii. A jsou to právě Páni ze Sithu, kteří nejvíce rozšiřují hranice poznání.

Síly Sithu

Základní

Mnohé síly Sithu nelze zařadit, nebo jsou používány všemi disciplínami stejně. Takové síly zveme obecné nebo základní. Mnohé tvoří základy pro jiné efekty - pro mnohem komplexnější síly, které vyžadují poznání a porozumění nižším silám.

Tělo

Síly z této disciplíny začínají léčivými kouzly a končí rituály pro vytvoření Zplozenců - monstra stvořeného na základě přirozeně vyvinutého tvora. Některé kultury nazývají tyto kouzelníky nekromancery, ale dle nomenklatury patří spíše do oblasti alchymistických příběhů a polonistických legend s nádavkem pseudovědy. Síla však toto umění povznáší na úroveň, kterou pouhá věda ani nedokáže napodobit.

Energie

Síla dokáže schromáždit energii obklopující mága a použít ji podle jeho přání. Tyto formy energie zahrnují blesky, ohně, gravitaci a jiné přírodní síly.Síla energie má pozoruhodný efekt, bránící mágovi v pokusech o udržení tajemství, čehož by byl schopen v případě použití síly mysli. Sith se o tuto vlastnost velmi zajímá, buhužel vede k jisté nestabilitě osobnosti, vedoucí k posedlostem a k úplnému maniakálnímu šílenství.

Iluze

Mnozí mágové temné strany Síly si oblíbili tuto disciplínu umožňující jim zmást smysly jejich obětí. Poznání cílů je díky této síle naprosto reálné - ve skutečnosti však existuje na snivé scéně jejich myslí, což je zanormálních okolností doména jejich představivosti. Typické použití této moci zahrnuje změnu předmětu v jiný - mnohdy zbrani na odpovídající smrtící stvůru. Nebo třeba zdánlivou přítomnost nějaké osoby. Výzvou pro všechny pod korouhví magie iluzí je otázka jak vlastně manipulují se smysly svého cíle? Ale dokud nebude někdo schopen pochopit skutečnou podstatu Síly nebude na tuto otázku dána definitivní odpověď.

Mysl

Účinky této disciplíny ovlivňují mysli svých obětí aniž si toho tyto jsou vědomy. Tato zákeřné moc umožňuje Sithům zmanipulovat a převzít kontrolu nad cizí myslí a tak přinutit svou oběť udělat něco, co by za normálních okolností neudělala. Přestože Jediové tuto moc ovládají také, současně se jí obávají a chovají v ní nedůvěru, neboť podřizování si cizích myslí je nejsnazší cestou k Temné straně Síly.

Artefakty

Sithské Holocrony

Nejbezpečnější cestou k učení Sithské síly představují Sithské Holocrony. Naneštěstí jsou tyto velice vzácné. Většina byla zničena v průběhu Pádu, a nejeden skončil v rukách Jediů - což však neznamená, že stále neexistují. Je možné, že jejich držitel dosud neodhalil výhody jejich učení.

Technologie Holocronů se zrodila před desítkami tisíciletí - ne li dříve. Tato zařízení představují jakési interaktivní banky informací, často užívané pro uschování tajemství Síly pro další generace. Tvůrce Holocronu přenesl část své osobnosti do tohoto artefaktu a jeho přítomnost zde slouží jako jakýsi Strážce Holocronu. Mnohé Holocrony jsou založeny na organických krystalech, vzácném materiálu nalézaném na pár vzdálených světech jejichž jména jsou ztracena v historii. Umístíte-li tyto krystaly do blízkosti energetického zdroje, bude tento energii absorbovat a měnit na světlo a zvuk. Nejmocnější členové řádu bedlivě střeží tajemství propojování těchto krystalů se Silou.

Koncentrační talisman

Sithové vytvořili tyto talismany, které jim měli pomoci při dlouhých rituálech spojovaných s nasloucháním obrovské moci Temné strany. Tento talisman umožňoval svému uživateli soustředit svou vůli na vytvoření požadovaného efektu, dočasně zvyšujíc jeho schopnost manipulovat se Silou. Bohužel, použití tohoto zařízení často způsobovalo vyčerpání svého nositele v okamžiku vyvolání efektu - malá chyba bránící rozšíření používání těchto nástrojů, obzvláště v bojích.

Past

Tato zařízení vypadají přesně jako Koncentrační talismany. Tato verze má však navíc jednu zvláštní schopnost. Může vydat okamžitě svého uživatele Temné straně. Mágové Sithu odhalili, že někteří Jedi se pokoušejí používat Sithské talismany pro službu Světlé straně. Aby tedy zabránili tomuto nežádoucímu použití svých výtvoru stvořili tyto nástroje, neustále lákající nic netušícího Jediho na stranu Temné síly. Toto drobné vylepšení splnilo svůj účel a používání Sithských artefaktů bylo mistry Jedi zakázáno.

Léčivé talismany

V průběhu revolty vedené Nagou Sadowem, mnozí čistokrevní Sithové nadšeně vytvářeli léčivé talismany, mající jim poskytnout výhodu v boji. Tato zařízení zrychlovala uzdravování zvyšováním síly přirozených léčivých procesů při vynaložení nositelovy Síly.

Maskovač Síly

Použití Síly vysílá vlnění celou Galaxií, což umožňuje identifikovat zdroj a uživatele (množství informací získaných z tohoto vlnění závisí na schopnostech toho, který vlnu sleduje). Sithové rychle pochopili, že tento přírodní jev umožňuje jejich sledování jejich nepřáteli, a proto vytvořili zařízení nazvané Maskovač Síly, které jejich cíle a pohyby skrývalo. Maskovač vysílal proud opačné Síly, který zneutralizoval vlnu vyslanou přirozeným způsobem. Prostor kolem uživatele tohoto artefaktu se tak zdál prázdný a nevyužitý, zcela bez aktivity Síly.

Štít

Sithský štít byl jedním z prvních artefaktů temné strany se kterým se Jediové seznámili. Artefakt chránil svého nositele (mající jej v podobě amuletu, medailonu, nebo náhrdelníku) před účinky jakékoli formy energie (od světlé strany Síly do pulsních laserů) a Síly. Z výzkumu Jediů vyplynule, že tento artefakt tuto energii pohlcuje a uschovává je jako své palivo. Aby nepřestal pracovat bylo nutné zásobovat tento talisman energií alespoň jednou týdně.

Překladač

Svitky obsahující Sithskou moudrost, legendy a techniky zvládnutí Síly byly psány v prastaré Sithské řeči, která byla mrtvým jazykem už od vyhubení Sithského národa. Jen velmi málo badatelů mohlo rozluštit tento jazyk a ještě méně bylo schopné pochopit složitosti stavby jejích slov. Tento artefakt, který byl vytvořen jedním padlým Jedi, umožňoval pomocí tajné Sithovské technikyčíst tyto svitky jako by to byl čitatelův matežský jazyk.

Sithské meče

Tyto alchymisticky zpevněné čepele jsou schopné odolat jakémukoli úderu. Jejich nezničitelná podstata jim umožňuje dokonce odrážet Světelné meče rytířů Jedi. Tyto zbraně přetrvaly celé tisíce generací v perfektním stavu s ostrými hranami a nezkřivenými čepelemi.

Zničení Sithského artefaktu

Je velmi ironické, že všechny Jedi nalezené Artefakty jsou stále nepoškozené a nedotčené. Jediové zjistili, že jediná cesta vedoucí k zrušení Sithské síly spočívá v bombardování artefaktů silou Temné strany. To znamené, že žádný z mistrů Jedi nebyl schopný řádný z těchto artefaktů zničit po pádu Sithu. Mnoho jich spočívá v Galactickém museu na Coruscantu v sekci nazvané příhodně "Hala Sithu".

Made ObiSkyWalker

 
Made in ObiSkyWalker